mapa strony   |   kontakt   |

Statut

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

I
Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 21 litopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz.24 z 1998 r. Nr 106, poz.668), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o szamorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Organizatorem Muzeum jest Powiat Cieszyński.
2. Muzeum jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego pod nr 1 z dnia 10 lutego 1999 r. i posiada osobowość prawną.

§ 3

Powiat Cieszyński zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 4

1. Siedzibą Muzeum jest miasto Cieszyn.
2. Terenem działania jest województwo śląskie ze szczególnym uwzględnieniem powiatu cieszyńskiego, a w zakresie badań historycznych nad dziedzictwem kulturowym Śląska Cieszyńskiego, obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku "Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie".

II
Cele i zadania Muzeum

§ 6

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach a mianowicie:

1. Muzeum jest powiatową instytucją kultury.
2. W celu wypełniania swych zadań Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury z zakresu archeologii, entografii, fotografii, historii, literatury, sztuki i techniki, prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych dyscyplin, a także współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

§ 7

Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez:

1) gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych wymienionych dyscyplin,
2) inwentaryzację, katalogowanie i opracowanie naukowe zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
3) przechowywanie zgromadzonych muzealiów przy zapewnieniu im bezpieczeństwa i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,
4) zabezpieczenie i konserwację muzealiów a w miarę możliwości zabezpieczenie stanowisk archeologicznych,
5) organizację wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
6) organizację i prowadzenie badań oraz prac wykopaliskowych,
7) prowadzenie działalności naukowo - oświatowej,
8) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, oświatowych i wystawniczych,
9) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
10) opracowanie i publikację katalogów, przewodników wystaw, wyników badań, wykopalisk oraz wydawnictw popularno - naukowych z zakresu swej działalności,
11) uzupełnienie zbiorów drogą zakupów, wymiany, przekazów, darowizn, zapisów oraz drogą badań terenowych i wykopaliskowych,
12) gromadzenie księgozbioru naukowego o tematyce związanej z działalnością Muzeum,
13) utrzymanie kontaktów i współpracę z placówkami muzealnymi w kraju i za granicą,
14) prowadzenie praktyk studenckich.

III
Organizacja Muzeum

§ 8

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy i oddziały:

1. Dział Archeologii
2. Dział Entnografii
3. Dział Fotografii
4. Dział Historii
5. Dział Sztuki
6. Dział Techniki
7. Dział Naukowo - Oświatowy
8. Dział Administracyjno - Techniczny
9. Pracownia Fotograficzna
10. Pracownia Konserwatorska
11. Biblioteka Naukowa

12. Oddział - Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle
13. Oddział - Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie
14. Oddział - Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej w Górkach Wielkich

§ 9

Zakres zadań działów i oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum.

IV
Nadzór i Zarządzenie Muzeum

§ 10

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

§ 11

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Powiatu Cieszyńskiego.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 12 osób.

§ 12

1. Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 13

1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy.
2. Zastępcę dyrektora powołuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na wniosek dyrektora.

§ 14

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działalności dyrektora należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3) reprezentowaniem Muzeum na zewnątrz,
4) przedstawieniem właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych sprawozdań, oraz wniosków inwestycyjnych,
5) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
7) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

V
Majątek i finanse Muzeum

§ 15

Majątek Muzeum może być wykorzystany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§ 16

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 17

Działalność Muzeum jest finansowana poprzez dotacje z budżetu powiatu przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie, dochód własnych, środków otrzymanych od osób fizycznych, prawnych oraz innych źródeł.

§ 18

1. W celu finansowania działalności statutowej Muzeum może prowadziać działalność gospodarczą na podstawie obowiązującychw tym zakresie przepisów.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 19

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych wymagane jest współdziałanie swóch osób tj. dyrektora, bądź osoby przez niego upoważnionej i głównego księgowego.

Przepisy końcowe

§ 20

1. Przekształcenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Powiatu na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany statutu Muzeum mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Slawomir Szewieczek
Dokument z dnia: 05.06.2008
Dokument oglądany razy: 3 905
Opublikował: Sławomir Szewieczek
Publikacja dnia: 05.06.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl