mapa strony   |   kontakt   |

Witamy w SmodBIP!

Wersja archiwalna zmieniona dnia 05.06.2008
Zgodnie z zapisami Ustawy o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) ka?da instytucja publiczna od Prezydenta RP do szko?y podstawowej i szpitala oraz spó?ki Skarbu Pa?stwa (itd.) ma obowi?zek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluj?:
  • Ustawa o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporz?dzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 11 pa?dziernika 2005 w sprawie minimalnych wymaga? dla systemów teleinformatycznych.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: S?awomir Szewieczek
Dokument z dnia: 05.06.2008
Dokument oglądany razy: 41
Opublikował: S?awomir Szewieczek
Publikacja dnia: 05.06.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl