http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
BITWY O PRZESZO Drukuj Email

 Szanowni Pastwo!

Zapraszamy na spotkanie dyskusyjne z prof. JANEM M. PISKORSKIM wokó najnowszej ksiki jego autorstwa, zatytuowanej „BITWY O PRZESZO. NAUKA, POLITYKA, MEDIA, EDUKACJA”. Wydana w roku 2024 przez krakowskie Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, porusza arcyciekawe kwestie, z którymi na lsku Cieszyskim równie czsto si spotykamy i o których przy wielu okazjach rozmawiamy, prywatnie czy publicznie. Gos taki bdzie wic wyjtkowo interesujcy!

Spotkanie odbdzie si w sobot 18 maja o godz. 17.00 w Sali Rzymskiej Muzeum lska Cieszyskiego. Z prof. J.M. Piskorskim rozmawia bdzie Rafa Geremek!
Zapraszamy! Wstp wolny!
 
JAN M. PISKORSKI – profesor studiów porównawczych na Uniwersytecie Szczeciskim, historyk, eseista, bywa te tumaczem i pisuje opowiadania. Laureat nagrody Berlisko-Brandenburskiej Akademii Nauk za caoksztat twórczoci. Za ksik Wygnacy. Przesiedlenia i uchodcy w dwudziestowiecznej Europie (PIW 2010) otrzyma nagrod ministra nauki i szkolnictwa wyszego oraz nominacj do nagrody „Polityki” za najlepsz ksik historyczn roku i nagrody literackiej „Srebrny Kaamarz”. Jest laureatem Zachodniopomorskiego Nobla – nagrody przyznawanej wybitnym ludziom nauki. W ostatnich latach wyda w Bellonie trzy tomy prac wybranych: Polska – Niemcy. Blaski i cienie tysicletniego ssiedztwa (2017), Pomeranika (2020), Gorzka sól historii. Migracje i transformacje (2021) i wespó z fotografikiem Timmem Stützem publikacj Spacer midzy sowem a obrazem w szczeciskiej Ksinicy Pomorskiej (2023).

Pytania o to, skd jestemy i dokd zmierzamy, zadaje sobie
czowiek od zarania. Niezmiennie przerastaj one jego
moliwoci poznawcze, wic sprzeczne odpowiedzi napawaj
jednych radoci, u innych budz strach. Od dumy i lku daleka
jeszcze droga do megalomanii czy obsesji i depresji, ale
jednostki i narody z niezwyk atwoci, wrcz lekkomylnoci,
na ni wkraczaj, najczciej w urojonym przekonaniu
o potrzebie obrony. Zmierzaj ku przepaci, niepomne, e na
jej krawdzi bd igraszk Historii. A ona, cho sama figlarka,
nie lubi, gdy z niej artuj, i odpowiada niszczycielsk potg
swoich wichrów, sprowokowanych przecie przez nas.
Kultura zachodnia poza histori nie istnieje. Kryzys mylenia
historycznego jest zarazem kryzysem naszej cywilizacji. Nie
zapomnielimy o przeszoci. Jestemy ni owadnici. Odchodzimy
jednak od historii krytycznej, zastpujc j pamici,
by nie rzec – pamitliwoci. Teksty dotyczce bojów o przeszo
na pograniczu pamici i historii, stereotypów jednostkowych,
mitów i obsesji narodowych stanowi trzon tej
ksiki.

 
Wystawa Jestem zdrw i w dobrym nastroju. Pocztwki z Wielkiej Wojny w zbiorach Muzeum Grnolskie Drukuj Email

Wystawa „Jestem zdrów i w dobrym nastroju. Pocztówki z Wielkiej Wojny w zbiorach Muzeum Górnolskiego w Bytomiu” prezentuje 24 pocztówki Feldpostu, pisane przez onierzy pruskich w czasie I wojny wiatowej do dyrektora sierocica w Bytomiu, Franza Samola.

W zbiorach Dziau Historii Muzeum Górnolskiego w Bytomiu znajduje si zbiór ponad 150 pocztówek z lat I wojny wiatowej. Unikatowa kolekcja obejmuje korespondencj osobist, kierowan do Franza Samola (dyrektora sierocica Fundacji Cesarza Wilhelma w Bytomiu) przez byych wychowanków zakadu oraz czonków jego rodziny – onierzy armii pruskiej, przesyajcych jedynej bliskiej im osobie informacje z frontów, lazaretów lub orodków dla rekonwalescentów.

Ekspozycja i towarzyszca jej dwujzyczna publikacja krel histori I wojny wiatowej w makro- i mikroperspektywie, majc na uwadze dziaania militarne i relacje spoeczne w Europie, ze szczególnym uwzgldnieniem tych dotykajcych Górny lsk, zwaszcza Bytom (w odniesieniu do lat 1914–1918), wskazuj porednio na rol i zadania sierocica oraz ukazuj sylwetk jego dyrektora – Franza Samola, najbliszej dla wychowanków zakadu osoby. Na uwag zasuguj równie walory filatelistyczne prezentowanej kolekcji. O ile publikacja w sposób caociowy stanowi opracowanie unikatowej kolekcji pocztówek – tak pod wzgldem tekstowym, jak i ikonograficznym – z podaniem treci korespondencji wytworzonej in situ, w konkretnych miejscach (okopy, lazaret, zaplecze wojny itp.) i miejscowociach (Europa Zachodnia, rodkowa i Wschodnia), o tyle wystawa obejmuje wybrane przez kuratorów ekspozycji przykady.

Projekt wpisuje si w nurt bada historycznych majcych na celu analiz wydarze i faktów okresu I wojny wiatowej w kontekcie krytycznej interpretacji pozostawionych wiadectw, tym przypadku w warstwie tekstowej i ikonograficznej. Zasadniczym argumentem przemawiajcym za upowszechnieniem róda, a tym samym wydania publikacji i przygotowania wystawy, jest niewtpliwie jego historyczna warto i unikatowo, ale równie wiadomo, e posuy ono kolejnym badaczom z wielu dziedzin, w tym historykom, socjologom, niemcoznawcom czy kulturoznawcom, jako baza do dalszych analiz. Projekt odnosi si do kolejnego niezmiernie wanego gosu-wiadectwa minionego czasu, uzupeniajc w swoisty sposób narracj o historii I wojny wiatowej. Wydarzenia (czas, miejsca i ludzie) rozgrywajce si na frontach I wojny wiatowej i na jej zapleczu, zapamitane i zachowane w korespondencji onierzy, pozwalaj poczu trudny czas wojny, dotkn go, wej w lokalne i ponadlokalne relacje, podajc za narracj in situ wiadków czasu. Z fragmentów wielu jednostkowych historii wyania si wspólna opowie, bdca „zlepkiem” historii modych mczyzn dotknitych tragedi wojny, którzy zwizani byli z bytomskim sierocicem. Pocztówki, co wane, miay warto równie dla dyrektora zakadu Franza Samola, który przechowa je i ofiarowa Oberschlesisches Landesmuseum w Bytomiu w latach midzywojnia jako swoisty znak pamici o ludzkich dowiadczeniach i z ponadczasowym przesaniem „Nigdy wicej wojny”.

czas trwania: 8 maja – 16 czerwca 2024

miejsce: ul. Tadeusza Regera 6, Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie

kuratorzy: dr Joanna Lusek, Maciej Dro


 
WIADECTWO Z YWOCIC Drukuj Email

 WIADECTWO Z YWOCIC. LSK CIESZYSKI W OKRESIE DRUGIEJ WOJNY WIATOWEJ I OKOLICZNOCI TRAGEDII YWOCICKIEJ - ju dostpna w kasie Muzeum lska Cieszyskiego!

Ksika historyka prof. Meislava Boráka (1945-2017), czoowego czeskiego eksperta zajmujcego si badaniami dotyczcymi represji politycznych i zbrodni wojennych w nowoytnej historii Europy rodkowej, przedstawia tragiczne wydarzenia, które miay miejsce w niewielkiej miejscowoci na lsku Cieszyskim we wczesnych godzinach rannych 6 sierpnia 1944 roku. Autor, na podstawie wnikliwych bada zachowanych róde, zezna wiadków i ocalaych, rekonstruuje w szerszym kontekcie zabójstwo 36 mczyzn – 28 Polaków i 8 Czechów – dokonane w odwecie za krwawy atak partyzantów na gestapowców, pijcych w jednej z karczm w ywocicach. Publikacj uzupenia bogaty materia ikonograficzny: mapy, fotografie i reprodukcje dokumentów.

Polskojzyczn wersj ksiki w tumaczeniu Ireny Prengel-Adamczyk, jak i wznowienie wersji oryginalnej z roku 1999, które do druku przygotowa dr Radim Je, wydao Muzeum Tšínska. Cena 74 z.

Kasa Muzeum czynna:
wtorek, czwartek, niedziela 10:00-14:00
roda 12:00-16:00
pitek, sobota 10:00-15:00

Polecamy i zapraszamy!

 
MAE KINO W MUZEUM Drukuj Email

Szanowni Pastwo!


Ze wzgldu na zainteresowanie i Pastwa entuzjastyczny odbiór naszego maego kina - seanse trwa bd nadal do 03 Marca tj. niedziela. Kontynuujemy z wielk radoci projekcj filmu w tych samych godzinach jak przez okres ferii. Szkoy uprzejmie prosimy o rezerwacj wczeniejsz przez telefon:
+48 33 851 29 33

MAE KINO W MUZEUM - GRA NADAL

Do 03 Marca, codziennie, oprócz poniedziaków – zapraszamy do Muzeum lska Cieszyskiego na projekcj filmu „Historia Cieszyna”, wyprodukowanego przez studio Virtual Magic. Bilet w cenie 5z do nabycia w kasie Muzeum przed seansem. Film trwa 22 min.

„Historia Cieszyna” to krótkometraowy film, w którym poznajemy barwn histori tego miasta od powstania pierwszej osady a po dzie dzisiejszy. Film skupia si na najwaniejszych wydarzeniach, które miay wpyw nie tylko na Cieszyn, ale na rozwój caego regionu. Wiarygodnie odtworzone wntrza, kostiumy oraz przebieg wydarze s skarbnic wiedzy dla fanów historii tego piknego miejsca. Moemy midzy innymi zobaczy z lotu ptaka jak zmienia si przez lata Cieszyn.
Pocztek projekcji – w Muzeum lska Cieszyskiego – o godzinie:

wtorek, czwartek, niedziela: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30
roda: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30
pitek, sobota: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30

ZAPRASZAMY

 
Wywiad z Tomem Ruskiem Drukuj Email

Szanowni Pastwo!

W zwizku ze zbliajc si 105. rocznic omiodniowej wojny czechosowacko-polskiej, zamieszczamy poniej wywiad, którego w zeszym roku red. Beacie Tyrnie udzieli dr Tomáš Rusek, a do którego lektury niniejszym Pastwa zachcamy. Wywiad ukaza si drukiem w Kalendarzu Cieszyskim na rok 2024, wydawanym przez Macierz Ziemi Cieszyskiej.

O BADANIACH HISTORYCZNYCH, PLANACH UPAMITNIENIA POLSKICH ONIERZY ORAZ POMNIKU W OROWEJ – Z DR. TOMÁŠEM RUSKIEM ROZMAWIA RED. BEATA TYRNA

Na cmentarzu w Orowej odtworzony zosta dawny pomnik powicony czechosowackim onierzom i cywilom, którzy zginli w wojnie omiodniowej i caym konflikcie o lsk Cieszyski, jaki mia miejsce w latach 1918-1920. Oficjalne odsonicie odbudowanego pomnika pocztkowo zaplanowano na 30 wrzenia 2023 r., w 95. rocznic odsonicia pierwotnego pomnika, ostatecznie odbdzie si w styczniu roku 2024 roku przy rocznicy wybuchu wojny omiodniowej. Na cmentarzu tym spoczywaj take, nieupamitnieni dotychczas w aden sposób, polscy onierze, milicjanci i cywile, którzy zginli podczas tego samego konfliktu. Do niedawna informacje o tym nie byy znane. Ostatnio jednak Tomášowi Ruskowi udao si potwierdzi ten fakt.

Pomnik na orowskim cmentarzu jest jednoczenie grobem Jana apka – zaoyciela legionu czechosowackiego we Woszech, polegego w czerwcu 1918 r. nad rzek Piava na froncie woskim, którego szcztki przewieziono w 1923 r. do Czechosowacji i pochowano w Orowej, gdzie mieszka przed wojn. Nic wic dziwnego, e dziaacze Czechosowackiej Wspólnoty Legionistów (eskoslovenská obec legionáská) od dawna wskazywali na potrzeb renowacji pomnika, co niedawno zostao zrobione.

Na cmentarzu tym spoczywaj take, dotychczas w aden sposób nie upamitnieni, polscy onierze i milicjanci, którzy zginli podczas tego samego konfliktu. Do niedawna informacje o tym nie byy znane. Ostatnio jednak Tomášowi Ruskowi, historykowi z Uniwersytetu Opawskiego i dziaaczowi oddziau Ostrawa I Czechosowackiej Wspólnoty Legionistów udao si, po przeprowadzeniu szczegóowych bada historycznych, nie tylko ustali i potwierdzi ten fakt, ale take sporzdzi list spoczywajcych na orowskim cmentarzu polskich onierzy. To pierwszy krok do upamitnienia bohaterów, o co wspólnie zabiegaj polscy i czescy dziaacze.

O badaniach historycznych, planach upamitnienia polskich onierzy oraz upamitniajcym onierzy czechosowackich orowskim pomniku, poddawanemu wanie renowacji, rozmawiamy z Tomášem Ruskiem.

Czytaj wicej...
 
[e-book] James Alexander Roy: POLACY I CZESI NA LSKU Drukuj Email

 Mina wanie 103. rocznica podziau historycznego terytorium dawnego Ksistwa Cieszyskiego oraz miasta, które dla austriackich Niemców zwao si Teschen, dla Czechów – Tšín, dla Polaków za zawsze byo Cieszynem. Podzia w roku 1920 by zakoczeniem burzliwego dwuletniego okresu, w którym wayy si losy lska Cieszyskiego. Jednym z etapów tego okresu by przyjazd do Cieszyna w lutym 1919 roku (po wojnie czechosowacko-polskiej) Midzysojuszniczej Komisji Kontrolujcej. Nieocenion, a przy tym wyjtkowo interesujc pamitk po tej kilkumiesicznej misji jest ksika Jamesa Alexandra Roya, wydana w roku 1921. W ramach midzynarodowego projektu Slezské univerzity w Opawie (CZ) i Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie (PL), którego pomysodawc i koordynatorem by dr TOMÁŠ RUSEK, ksika ta zostaa przetumaczona z jzyka angielskiego na czeski oraz polski. Dzi proponujemy Pastwu jej wersj elektroniczn, t wanie trójjzyczn, poprawion, któr mog Pastwo bezpatnie pobra. Przyjemnej lektury!

e-book do pobrania.

Sfinansowano z grantu Midzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278 w ramach projektu lsk Cieszyski 1920-2021.
Financováno z grantu Mezinárodního Visegrádského Fondu . 22010278 v rámci projektu Tšínské Slezsko 1920-2021.
Financed by the grant no. 22010278 of The International Visegrad Fund as part of the project Teschen Silesia 1920-2021.

 
Bilet Wsplny Drukuj Email

Od 8. lipca wprowadzamy moliwo zakupu wspólnego biletu wstpu na ekspozycje stae Muzeum lska Cieszyskiego w Cieszynie oraz jego oddziaów: Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie i Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podorskiego w Wile, do wykorzystania w dowolnym terminie w czasie otwarcia ekspozycji tyche muzeów przez 30 dni od daty zakupu w cenie preferencyjnej (80% sumy 4 biletów): bilet wspólny normalny w cenie 38 z lub bilet wspólny ulgowy w cenie 27 z. Tym samym zapraszamy Pastwa do odwiedzenia czterech muzeów z jednym biletem!

Link do zarzdzenia

 
Ksika "DZIEJE KSISTWA CIESZYSKIEGO" Drukuj Email

 Uprzejmie informujemy, e najnowsza ksika dra Michaela Morysa-Twarowskiego – "DZIEJE KSISTWA CIESZYSKIEGO" wyd. Dobra Prowincja w Ustroniu – jest ju w sprzeday w kasie Muzeum lska Cieszyskiego w cenie 70 z. Kasa czynna jest w godz.: wtorek, czwartek i niedziela 10-14, pitek i sobota 10-15, roda 12-16. Zapraszamy!
 

 
Ksika "SKD CI WOSI" Drukuj Email

 Ksika w cenie 97 z do nabycia w kasie Muzeum w godzinnach

wtorek od 10:00 do 14:00

roda od 12:00 do 16:00

czwartek od 10:00 do 14:00

pitek od 10:00 do 15:00

sobota od 10:00 do 15:00

niedziela od 10:00 do 14:00

 
Zobacz te…

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko